top of page

VERZENDING & RETOUR

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de webshop van Glam.

1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van het Glam.

 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 4. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Glam in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 5. Glam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van België.

 6. Door het gebruik van de internetsite van Glam en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 1. Eventuele aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per email naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

 3. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Glam garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

 3. De Koper is de prijs verschuldigd zoals vermeld op de bevestigingsmail.

 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij nadrukkelijk vermeld.

4. BETALING

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via Paypal of via bankoverschrijving.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Glam ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 4. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. RUILEN EN HERROEPINGRECHT

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamaties dienen per e-mail (info@glambeauty.be) te worden gemeld binnen 24 uur na ontvangst van betreffende goederen. Producten die reeds geopend en/of gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen wegens hygiëne redenen.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Glam garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

 3. Glam is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant.

 4. Indien Glam, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Glam niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Glam haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Verzending & Retour: About
bottom of page